Onze visie

Het pedagogisch project

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze meedragen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. In ons onderwijs willen we vanuit een christelijke houding ook sociale vaardigheden meegeven aan uw kind.

Het is deze geloofsdimensie die de basis vormt in zowel de kleuter- als de lagere school om een aantal fundamentele levenswaarden aan te reiken en tot leven te brengen. In de godsdienstles krijgen deze levenswaarden een evangelische duiding, in respect en in dialoog met andere levensbeschouwingen. Eerbied voor zichzelf, anderen, de natuur en materialen, solidariteit, trouw, vergevingsgezindheid en het geven van nieuwe kansen, voorrang voor de armen in de meest brede zin, verdraagzaamheid, gewetensvorming,… zijn meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen. Het is immers voor de ontwikkeling van deze waarden onontbeerlijk dat zij door leerkrachten en ook door de thuisopvoeders niet alleen worden voorgezegd, maar ook worden voorgeleefd.

Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goedemensen. Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Uitgangspunten van onze pedagogie:

  • We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind,
  • Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, een wederzijdse verrijking,
  • We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.
  • Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld.

Van onze leerkrachten verwachten ze dat ze:

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is uniek maar verdient dezelfde aandacht. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. Het welbevinden van het kind stellen we hier centraal.

Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragenvan alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra…

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering.

We delen onze zorg door kwaliteitsvol onderwijs met:

  • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school,
  • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school,
  • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering,
  • de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school wordt gewerkt,
  • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Informatieavond voor nieuwe instappers met geboortejaar 2021

X